Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей та освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 рр.

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якостіосвітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми. 014 Середня освіта Географія

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014 СО Географія

Експертні висновки Магістр 061 Журналістика

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

6.020303 “Філологія (Мова і література (польська))*”

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво 

Математика, інформатика 014 Середня освіта (Математика)

Музичне мистецтво спеціальності. 014 Середня освіта Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво. 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний програма Охорона праці 015 Професійна освіта (Охорона праці)

Освітньо-професійна програма Географія зі спеціальності 014 Середня освіта Географія

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Освітньо-професійна програма Політологія зі спеціальності 052 Політологія

Освітньо-професійна програма Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта

Управління навчальним закладом. 073 Менеджмент за другим рівнем спеціальної освіти

Управління персоналом та екнономіка праці. 073 Менеджмент

Фізична культура спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Фізична реабілітація. 227 Фізична терапія, ерготерапія

Управління персоналом та економіка праці. 0305 Економіка і підприємництво

Туризмознавство (за видами). 1401 Сфера обслуговування

Заявка-пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2021 році тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Наказ про відтермінування започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Заява пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджентих коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започатквання процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Заява пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджентих коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

2020

Форма № 1-дс Баланс на 01 січня 2020 року

Форма № 2-дс Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Форма № 2д, № 2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201040)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2020 рік

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2019 році для випускників освітнього ступеня “бакалавр” “магістр”

Наказ Про затвердження вартості надання освітній послуг, пов’заних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти та вартості занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру 2019-2020 н.р.

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ Про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2019-2020 навчальному році

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру та зміни до нього

Наказ про затвердження вартості навчання для осіб, які будуть зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з навчальної дисципліни “Військова підготовка” у 2020 році

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг 

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2020 році для випускників освітніх ступенів ‘бакалавр’,’магістр’

Наказ про організацію надання студентам житлової площі в гуртожитках К-ПНУ та здійснення надежного контролю за її розподілом